“Privacy notice”

На уебсайта и онлайн магазин “Morkov.BG” (www.morkov.bg) се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на продажбата и доставката на продуктите, предлагани от Morkov.BG, за спомагателните дейности, свързани с тях, както и за целите на онлайн реклама, свързана с предлаганите продукти.

Настоящата информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Администратора и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Информация, относно “Администраторът” на лични данни - дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: „ МЕЛМО“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 201568075
Седалище и адрес на управление: гр. София 1510, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл.33, ет 4;
Адрес за кореспонденция: гр. София 1510, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл.33, ет 4
Телефон: 0889208896; E-mail: office@melmo.bg;
Уебсайт: https://www.morkov.bg/

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование: “Комисия за защита на личните данни”
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Видовете лични данни, които обработваме и основание за обработката им

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

 1. Данни за профила Ви в онлайн магазин „Morkov.BG“, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и онлайн магазин „Morkov.BG“ - https://morkov.bg/terms:
 2. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина „Morkov.BG“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

 1. Данни за профила Ви в онлайн магазин „Morkov.BG“:
 2. Данни за контакт и изпратено съобщение или коментар, предоставени при попълване на контактна форма на онлайн магазина „Morkov.BG“, при изпращане на имейл до нас, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар в сайта, използване на онлайн чат, както и други форми на комуникация и/или изразяване:

  Различните форми за контакт изискват различни от гореизброените данни.

 3. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазин Morkov.BG:

  Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

III. Обработваме следните данни на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство:

 1. Данни за профила Ви в „Morkov.BG“:
 2. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина „Morkov.BG“:

IV. Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:

 1. Данни за профила Ви в онлайн магазин „Morkov.BG“:
 2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „Morkov.BG“:

Цели на обработката на личните данни

 1. Данните за профила Ви в е-магазина „Morkov.BG“ се обработват за целите на:
 2. Данните за онлайн поръчка през е-магазина „Morkov.BG“ се обработват за целите на:
 3. Данните за контакт и изпратено запитване, съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с Morkov.BG

 1. Използваме следните доставчици на хостинг, облачни услуги и сървъри:
 2. Използваме услугите на следните Доставчици и Куриерски фирми
 3. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

  По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Срокове за съхранение на Данните:

Продължителността на съхраняването на лични данни се определя от съответния период на задържане (например търговски и данъчни периоди). След изтичането на този срок съответните данни ще бъдат заличени, при условие че вече не са необходими за изпълнението или откриването на договора и / или вече няма законни интереси от наша страна за по-нататъшното съхранение.

 1. Данни, предоставени на договорно основание:
 2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
 3. Данни, предоставени въз основа на съгласие - до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на онлайн магазина или чрез изтриване, а по отношение на онлайн магазина - и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане или последна поръчка, което от двете е по-скоро;

  Относно Вашите данни, свързани с публикувани от Вас коментари в сайта (изразени мнения или коментари върху статии или продукти) поради което представляват упражняване на Вашето конституционно право на свободно изразяване в избран от Вас формат и съдържание не се определя краен срок, след изтичането на който се преустановява тяхната обработка, а вместо това Ви се предоставя възможност да премахнете публикуваното съдържание, като упражните правата си на субект на данни съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. Когато съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора или трети лица твърдения, Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове.

  След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

Вашите права във връзка с личните Ви данни

 1. Право на достъп:
  1. Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като можете по всяко време да видите във Вашия профил, ако сте регистриран потребител, данните, които обработваме за Вас.
  2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Можете да заявите получаване на вашите данни, които ние съхраняваме чрез настройките на профила ви в секция GDPR/инструменти за поверителност или на адрес https://morkov.bg/index.php?route=information/gdpr_request
   Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;
  3. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
 2. Право на коригиране на неточни лични данни
 3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
 4. Право на ограничаване на обработването, когато:
  - се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
  - обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
  - при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
  - е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

  В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

  Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, директно чрез Вашия профил в секция моите GDPR/Инструменти за поверителност – опция Право на преносимост на данни.

 6. Право на получаване на информация

  Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 7. Право на възражение:
 8. Право на жалба до надзорен орган

  В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

  Наименование: “Комисия за защита на личните данни”
  Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Телефон: 02 915 3 518
  Уебсайт: www.cpdp.bg
 9. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез функционалностите във Вашия профил. Можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

Използване на “бисквитки”

Уебсайтът и онлайн магазин Morkov.BG използва т.нар. "бисквитки" (cookies) за предоставяне на най-подходящата за вас информация и осигуряване на най-доброто Ви преживяване. Те помагат да получите персонализирано преживяване докато сте на нашия сайт и използвате нашите услуги. В същото време ни помагат да Ви предоставим релевантно за вас съдържание.

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на онлайн магазин Morkov.BG и трети страни, можете да се информирате от нашата Политика за използване на “бисквитки”.

Мерки за сигурност, предприети от Администратора и онлайн магазин Morkov.BG по отношение сигурността на личните данни

 1. Мерки, предприети от Администратора
  С цел защита на личните данни на потребителите и клиентите на уебсайт и онлайн магазин Morkov.BG, ние използваме криптиращ протокол - Secure Sockets Layer (SSL сертификат за сигурност). Когато вие достъпвате Интернет страницата Morkov.BG чрез приложението му в уеб браузъра HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), се осигурява криптирана връзка между уеб сървъра (сайта) и браузъра, който ползвате.
  Повече за същността и ролята на SSL сертификатите можете да прочетете тук https://help.superhosting.bg/ssl-certificates-secure-communication.html#whichssl
 2. Мерки, предприети от хостинг компанията ни Superhosting за сигурността на личните данни

  Повече можете да научите на https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php и https://blog.superhosting.bg/security-challenge-accepted.html

Администраторът може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.